Utmärkelser

Bestämmelser för utdelning av DFF:s utmärkelser, fastställda av distriktsstyrelsen.

BESTÄMMELSER FÖR ANSÖKAN OM UTMÄRKELSER

Diplom

Diplom kan tilldelas dels förening som tillhört förbundet i tio (10) år, dels person som nedlagt minst fem (5) års arbete i förbundet eller i någon av dess föreningar.

Förtjänsttecken i Brons

Förtjänsttecken i brons kan tilldelas person som nedlagt minst tio (10) års arbete i förbundet eller i någon av dess föreningar.

Förtjänsttecken i Silver

Förtjänsttecken i silver kan tilldelas person som nedlagt minst femton (15) års arbete i förbundet eller i någon av dess föreningar.

Förtjänsttecken i Guld

Förtjänsttecken i guld kan tilldelas person som nedlagt minst tjugofem (25) års arbete i förbundet eller i någon av dess föreningar.

Bordsstandar

Bordsstandar utdelas vid uppvaktningar i samband med förbunds- eller föreningsjubiléer, vid landskapsmatcher samt i övrigt när styrelsen så beslutar.

Domarnål

Domarnål utdelas till domare efter tio (10) års väl meriterad tjänstgöring.

Legitimationskort

Legitimationskort utdelas till domare efter femton (15) års väl meriterad tjänstgöring samt till person som tilldelats förtjänsttecken i guld.

Spelarmärke i Silver och Guld

Spelarmärke i silver och guld utdelas till spelare som deltagit i fem (5) resp. tio (10) landskapsmatcher för seniorer.

Förbundsmärke

Förbundsmärke utdelas i samband med landskapsmatcher och i övrigt enligt styrelsens beslut.

Inlämnande av förslag Skriftliga förslag med motivering till utdelning av ovan angivna utmärkelser kan lämnas av enskild ledamot av DFF:s styrelse eller av förbundets föreningar. Förslaget tillställs styrelsen, som fattar beslut om utdelning av utmärkelser vartill fordras 4/5-dels majoritet av närvarande styrelseledamöter. Undantag från här ovan angivna riktlinjer för utdelning av förbundets utmärkelser får endast göra då synnerliga starka skäl talar härför och skall beslutet var enhälligt av de närvarande styrelseledamöterna.